Wednesday, April 18, 2012

FM NA MATU THAI DU MYU SHA NI GARUM

Karum gumhpraw hkap la lu sai lam

Windows Dark 7

Ndai gaw Windows Dark 7 re. Computer langai hta rawng mai ai software yawng hpe jahkum bang da ai re. Ndai Windows hpe run ai shaloi mung Auto galaw ya ai. Ngut jang nsen hte shi a ra ai lam ni ma hkra hpe ndai kaw yawng kahkyin nna, bang da ya ai hku re. Manaw manang ni yawng a matu manu na re ngu nna, lajang bang dat ai hku re law


download

DX Audio Editor


Ndai software gaw tinang a mahkawn hpe daw kau ai lam ni mai galaw ai. Matut nna, jat bang la ai lam ni mung mai galaw nhtawm, Mahkawn ni hpe nsen nyem tsaw mung mai galaw let, grai akyu rawng ai software langai rai nga ai. Yawng a matu akyu rawng na re ngu nna, mu hkrup ai majaw mara dat nngai law. Lawu de matut galaw la ga yaw.


download

Creevity Mp3 Cover Downloader

Ndai Software gaw Mp3 mahkawn hpe sumla bai kahtap bang ai re. Phone hkan e album songs ni hte mu lu hkra mai galaw ai. Nang ra ai mahkawn hpe bang la nna, shi a mahkawn kaw nang bang mayu ai sum la hpe bang nna galaw mai ai software langai mi rai nga ai. Yawng a matu grai lang manu ai majaw mu tam sawk let, mara dat nngai law.


AWNG JA BALIK DAP HPE SA HTIM GAP

April (18) bat Masum
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) n pu na Ginjaw KIA myu tsaw share shagan ni kaw nna, April (17) ya shana maga hkying (5:15pm) ten kaw Awng Ja mare na myen balik dap hpe sa htim gap ai lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Awng Ja mare na balik dap hpe numdaw (2) lang sa htim gap ai hta myen dap de na bai n htang gap wa ai lam n nga ai majaw bai n htingnut mat wa ai lam, hte ya na zawn sa htim gap ai lam gaw KIO ginjaw kawn htuk shale ai lanak nnan ni hpe sa chyam ai hte hpawn re lam hpe na chye lu ai.

Window Blinds7 public

Windows blinds7 Public
Ndai Software gaw madu a Computer Window hpe Vista hkrang galai kau ya ai rai nga ai. Tinang ra ai hkrang hpe ndai kaw law law jaw da ai re. Galaw yu ga le i. Lawu de matut download galaw ga

download

Mp3 Carver Converter software

Freemake Video Converter
Ndai Software gaw Youtube kaw na madu ra sharawng ai Video a website like hpe Mp3,Mp4,Video,AVI,MXV hte kaga law law mai galaw ai software langai re. Grai lang manu ai hte phone ni a matu hte kaga ra ai lam mi hku nna, akyu jashawn mai ai software langai re majaw mara dat nngai law. Ndai software hpe layu de download galaw la ga. Awng dang u ga yaw.

download